วันอังคาร , 2 สิงหาคม 2022

บทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน

บทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน

ให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชน ด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค/ภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหรือลักษณะที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพภายหลังการเจ็บป่วย ทั้งในและนอกสถานบริการรวมทั้งขยายไปถึงบ้านของผู้ป่วย การให้บริการสาธารณสุขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อการแก้ปัญหาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน