วันพุธ , 3 สิงหาคม 2022

รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

รายงานแผนรับจ่ายเงินบำรุง ปี 2562

รายงานผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2562

ผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดสำคัญของโรงพยาบาล ปี 2562