วันอังคาร , 2 สิงหาคม 2022
เข็มมุ่งปี 2565

เข็มมุ่งปี 2565

เข็มมุ่งปี 2565  ประกอบไปด้วย

  1. พัฒนาระบบบริการด้านสุขภาพในหน่วยบริการและชุมชนตามปกติวิถีใหม่ New Normal
  2. เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19 )
  3. ควบคุม DM/HT ให้อยู่ในเกณฑ์ ปกติ 
  4. การให้บริการผู้ป่วยStroke/MI ได้ทันเวลา 
  5. ลดภาวะซีดในหญิงตั้งครรภ์