ตารางที่สำคัญใน HOSxP

04/01/2018 by admin0
sql-1024x576.jpg

คำสั่งตรวจสอบเวอร์ชั่นที่ server HOSxP
select * from sys_var where sys_name=’current_db_structure_version’ desc

 

ชื่อตาราง :เป็นคำสั่ง sql ที่ใช้ดูรายละเอียดของตาราง ดูว่าตารางนั้นมี field อะไร แต่ละ field มี type อะไร

ตารางเกี่ยวกับ การนัด
=============
oapp

ตารางเกี่ยวกับ สิทธิการรักษา
=============
pttype = สิทธิการรักษา ของผู้ป่วย
Occupation = อาชีพ
religion = ศาสนา

ตารางเกี่ยวกับ OPD
=============
patient ข้อมูลคนไข้
คำสั่ง คำนวนอายุ จาก Patient
YEAR(current_date)-YEAR(p.birthday) as age
ptcardno ข้อมูลเลขที่บัตรประชาชน
ovst ข้อมูลการ visit
ovstost = สถานะภาพการส่งตรวจ
vn_stat ข้อมูลการ visit+ ค่าใช้จ่ายต่าง
opdscreen ข้อมูลการ screen
ovstdiag ผลการตรวจรักษา
pttypeno เก็บข้อมูลสิทธิการรักษาและเลขที่สิทธิ
occupation อาชีพ
pttype สิทธิการรักษา
spclty แผนก
kskdepartment จุดส่งตรวจ, ห้องตรวจ

thaiaddress ตารางเก็บชื่อที่อยู่ ตำบล,อำเภอ,จังหวัด

คำสั่งชื่อมที่อยู่
concat(p.addrpart,” หมู่ที่ “,p.moopart,” ต.”,t3.name,” อ.”,t2.name,” จ.”,t1.name) as fulladdressname

left outer join thaiaddress t1 on t1.chwpart=p.chwpart and
t1.amppart=”00″ and t1.tmbpart=”00″
left outer join thaiaddress t2 on t2.chwpart=p.chwpart and
t2.amppart=p.amppart and t2.tmbpart=”00″
left outer join thaiaddress t3 on t3.chwpart=pt.chwpart and
t3.amppart=p.amppart and t3.tmbpart=pt.tmbpart

ที่อยู่อีกอัน
concat(p.chwpart,p.amppart,p.tmbpart)
,concat(p.addrpart,” ??????? “,p.moopart,” ?.”,t.name,” ?.”,t.name,” ?.”,t.name) as fulladdressname
left outer join thaiaddress t on t.addressid=concat(p.chwpart,p.amppart,p.tmbpart)

opduser ข้อมูลLogin ของผู้ใช้งานระบบ
icd101 รหัส ICD10
icd9cm1 รหัส icd9
diagtype ประเภทผลวินิจฉัย
doctor ข้อมูลบุคลากรในโรงพยาบาล
oapp การนัดหมาย
clinic คลินิกพิเศษ

lab_head ข้อมูลการสั่งlab
lab_order สั่งและบันทึกผลlab รายการย่อยๆทั้งหมดของ lab ที่สั่ง
lab_order_service แยกประเภทข้อมูลที่สั่ง lab ให้ว่า สั่ง lab แบบสั่ง profile หรือสั่ง เป็นรายการย่อย
lab_items ข้อมูลlabที่มี รายละเอียดฟอร์มการส่งlab
lab_items_sub_group กลุ่มข้อมูลการสั่งแลป

xray_report ผลการ xray
xray_head รายละเอียดการสั่ง Xray
xray_items รายชื่อของ xray

opitemrece รายการสั่งยา ค่ารักษา ค่าบริการต่างๆ ทั้ง opd , ipd
drugitems บัญชียา (icode)
nondrugitems บัญชีอื่นๆที่ไม่ใช่ยา เช่นค่าบริการ ค่าเวชภัณฑ์
s_drugitems ตารางรวมรายการบัญชียา และบัญชีที่ไม่ใช่ยา
income ค่าบริการ
drugusage ตารางเก็บวิธีการใช้ยา
sp_use ใช้ตามแพทย์สั่ง
paidst รหัสสถานะของรายการ ว่าต้องชำระเงินหรือไม่

er_regist ทะเบียนผู้ป่วยถูกส่งไปที่ห้องฉุกเฉิน และได้รับบริการที่ห้องฉุกเฉินจริง
er_nursing_detail ข้อมูลอุบัติเหตุ
er_oper_code ข้อมูลเก็บหัตถการ ER

dtmain ทะเบียนคนไข้ที่มาห้องทันตกรรม
dttm รายชื่อของหัตการที่ห้องทันตกรรม

health_med_list เก็บข้อมูลผู้มารับบริการแพทย์แผนไทย
health_med_items ข้อมูลหัตถการแพทย์แผนไทย
health_med_service ข้อมูลบริการแพทย์แผนไทย OPD
health_med_queue ข้อมูลบริการแพทย์แผนไทย IPD

physic_list เก็บข้อมูลผู้มารับบริการกายภาพ
physic_items ข้อมูลหัตถการกายภาพ

rcpt_print หัวใบเสร็จรับเงิน
rcpt_print_detail ใบเสร็จรับเงิน
rcpt_debt หัวใบเแจ้งหนี้
rcpt_debt_detail ใบแจ้งหนี้
rcpt_arrear ลงค้างชำระ
rcpt_arrear_detail ค้างชำระ

ตารางเกี่ยวกับ IPD
============
[ovst เปิด visit]
ipt จุดadmit คนไข้ใน
an_stat เก็บรายละเอียดการนอนของคนไข้
iptadm คนไข้พักอยู่ที่ไหน
iptbedmove เก็บข้อมูลการย้ายเตียง
iptdiag ผลการวินิจฉัยผู้ป่วยใน
bedno ข้อมูลเตียง
roomno ข้อมูลห้อง
ward ข้อมูลตึก

operation_list ข้อมูลผ่าตัด
operation_detail ข้อมูลผ่าตัด
operation_anes เก็บข้อมูลวิสัญญี
operation_anes_oper_list การบริการวิสัญญี

ตารางเกี่ยวกับ การเงิน
============
rcpt_print ใบเสร็จรับเงินที่ออก

ตารางเกี่ยวกับ Log การใช้งาน
============
ksklog ดูยูสเซอร์เนมที่เข้าเครื่องต่างๆ

ตารางเกี่ยวกับ รายงาน รง.506 (รายงานโรคระบาด)
============
name506
code506
provis_code506

ตารางเกี่ยวกับ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
============
nondrugitems

ตารางที่เกี่ยวข้องกับ ICD10
============
icd_codemap
icd101  • ▶ 177 หมู่ที่ 7 ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 40340
  • ▶ โทร : 043-494003 ต่อ 101 (งานบริหาร)
  • ▶ Fax : 043-494002
  • ▶ Email : pnhosⒶpnhos.go.th
  • ▶ Page : facebook.com/pnhos
  • ▶ LINE : @628ctowu

Copyright by PUAINOI HOSPITAL @2016 . All rights reserved.