รวมตารางที่สำคัญ ในฐานข้อมูล HOSxP

23/08/2019 by admin0
img_download.png

เวชระเบียน

1.Patient
2.ptcardno
3.Ovst
4.Visit_pttype

Refer

5.ReferIN
6.ReferOUT

Admit

7.IPT
8.IPTAdm
9.IPTDiag
10.IPT_Pttype
11.IPT_accident
12.IPT_Newborn
13.IPT_Pregnancy
14.IPTOPRT

ทะเบียน

15.Death
16.Surveil_member
17.Clinicmember

Treatment
คัดกรอง

18.OPDScreen

รักษา

19.OPITemrece
20.Ovstdiag
21.Oapp
22.Lab_head
23.Lab_order
24.lab_order_service
25.Xray_head
26.Xray_Report
27.pq_doctor
28.operation_list

ER

29.Er_regist
30.Er_regist_oper

ทันตกรรม

31.DTMain
dtmain_area

กายภาพ

32.Physic_Member
33.Health_med_list

ผู้ป่วยใน

34.ipt_order_no

การเงิน

35.Rcpt_print
36.Rcpt_debt
37.Rcpt_arrear
38.Rcpt_credit

บัญชี

39.ar_head
40.ar_detail

ระบบงานเชิงรุก
บัญชี 1

41.person
42.village
43.house

บัญชี 2

44.person_anc
45.person_anc_lab
46.person_anc_service
47.person_anc_screen

บัญชี 3

48.person_wbc
49.person_wbc_service
50.person_wbc_service_detail
51.person_wbc_vaccine_detail
52.person_wbc_nutrition

บัญชี 4

53.person_epi
54.person_epi_nutrition
55.person_epi_vaccine
56.person_epi_vaccine_list

บัญชี 5

57.person_school
58.village_school
59.village_school_service

บัญชี 6

60.person_wbc
61.person_women_service
62.person_women_vaccine_list
63.person_women_breast_cancer_test
64.person_women_vagina_cancer_test

บัญชี 7

65.house_survey
66.house_survey_detail
67.house_mosquitoes_survey

บัญชี 8

68.village_club
69.village_club_member
60.village_organization
61.village_organization_member

คัดกรอง

62.person_screen_head
63.person_screen_result

เครดิต : จำไม่ได้ขออภัยด้วยครับ ท่านใดเป็นเจ้าของแจ้งให้เครดิตได้ครับ  • ▶ 177 หมู่ที่ 7 ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 40340
  • ▶ โทร : 043-494003 ต่อ 101 (งานบริหาร)
  • ▶ Fax : 043-494002
  • ▶ Email : pnhosⒶpnhos.go.th
  • ▶ Page : facebook.com/pnhos
  • ▶ LINE : @628ctowu

Copyright by PUAINOI HOSPITAL @2016 . All rights reserved.