บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และระดับดีมาก ปี 2562

12/03/2020 by admin0
img_news_pr.png

รอบประเมิน  ณ  1  ตุลาคม 2562  ตั้งแต่วันที่  1 เมษายน 2562 – 30 กันยายน  2562

หน่วยงาน  โรงพยาบาลเปือยน้อย

  ระดับดีเด่น

 ลำดับที่

 ชื่อ – สกุล 

1

  นางเบญจพร  วัฒนศิริเวช

2

  นางจุฬาลักษณ์  นาให้ผล

3

  นางสาววรารัตน์   กัณหาป้อง

4

  นางนฤมล   ผิวผาง

5

  นางวัชราภรณ์   นาฬิกุล

6

  นายสุภณ   ประพันธ์

7

  นายพันธนวัฒน์  นาคลาย

8

  นางสาวนิศาชล  กันหาบาง

9

  นางสาวสุทธิลักษณ์   นามลิวัลย์

10

  นางสาวนวพร  แมนมนตรี

11

  นางสาวศิริพร  ดวงทองพล

12

  นายกานต์  ชัยทอง

13

  นายนิติรัฐ  นาให้ผล

14

  นางสาวสุนิสา  ผาวงษา

15

  นางสาวณัฐกานต์  นากรุงศรี

16

  นางสาวณัฐนรี   สัมพันธ์สันติกูล

 

  ระดับดีมาก  

 ลำดับที่

 ชื่อ – สกุล

1

  นางสาวพรพิมล   ตลอดไธสง

2

  นางฐิติมา   หล้าหาร

3

  นางสาวมณีนุช  ประกอบนันท์

4

  นางชฎารัตน์  บุญทวี

5

  นายอัฐตพงษ์   สายจันดี

6

  นายชัยธัช   นามมา

7

  นางกอบกุล   คงแก้ว

8

  นางลำไพร  แทนสา 

9

  นางเพ็ญประภา   บัวแดง

10

  นางสาวนิรมล  รอดวินิจ

11

  นางสาวสุคนธ์ทิพย์  ภูเทพคำ

12

  นางปฏิมาภรณ์   ภูมิกอง

13

  นางสมหมาย  ตีเวียง

14

  นางสาวธันยาภรณ์  ศรีชาติ

15

  นายจตุรงค์   นาโล

16

  นางสาวสุนิษา   หอมทอง

17

  นางสาวพิชญาภรณ์  ประพันธ์

18

  นางภัทรวดี  ประพันธ์

19

  นางณัฎฐวรรธน์   พลไธสง

20

  นางประพร  สาระถี

21

  นายวรวิทย์   วิเศษวุฒิ

22

  นางจารุวรรณ   ตลอดไธสง

23

  นางอรอุมา   เทต้อม

24

  นางสาวมีนา   ชินศรี

25

  นางสุรภา   พิลาออน

26

  นายเจนวิทย์   เที่ยงธรรม

27

  นางสาวพัชราพรรณ   วาปีเส

  28

  นางพรพิมล   เสนามะสอน

29

  นางสาวสุนันท์ชนก  น้ำใจดี

30

  นายวีรณัฐ    ไชยคุณ

31

  นางสาวกลิ่นผกา   ปู่แก้ว

32

  นางน้ำทิพย์   จันทร์ศรี

33

  นางสาวกัลยา   ปะวรรณะ

34

  นางสาวสุภา   อาสาทำ

35

  นายรณชัย   ภารสำเร็จ

36

  นางสาวกุลนุช   ทัพซ้าย

37

  นางสาวพาทินธิดา   ทายัง

38

  นางดัชนี   มีมุ่งบุญ 

   • ▶ 177 หมู่ที่ 7 ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 40340
  • ▶ โทร : 043-494003 ต่อ 101 (งานบริหาร)
  • ▶ Fax : 043-494002
  • ▶ Email : pnhosⒶpnhos.go.th
  • ▶ Page : facebook.com/pnhos
  • ▶ LINE : @628ctowu

Copyright by PUAINOI HOSPITAL @2016 . All rights reserved.